Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOF P&A PRODUCTIES

Beatrixstraat 14, 3945 CR Cothen (Netherlands)
Telefoon 06 – 15 94 37 63 Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Afnemer: iedere derde met wie P&A PRODUCTIES een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie P&A PRODUCTIES een aanbieding doet. b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen P&A PRODUCTIES en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke P&A PRODUCTIES op grond van een Overeenkomst verricht. d. Locatie: de plaats(en) waar P&A PRODUCTIES de Prestatie dient te verrichten.

1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van P&A PRODUCTIES en Afnemer ter zake.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van P&A PRODUCTIES zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft P&A PRODUCTIES het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van P&A PRODUCTIES per post of per email. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord “ondertekend” aan P&A PRODUCTIES te retourneren per post of per email.

3. Levering en leveringstijden
3.1 P&A PRODUCTIES is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.

3.2 Indien Afnemer aan P&A PRODUCTIES nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van P&A PRODUCTIES door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is P&A PRODUCTIES gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.3 P&A PRODUCTIES zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. P&A PRODUCTIES is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorg dragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien P&A PRODUCTIES een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

4.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorg dragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtenorganisatie en P&A PRODUCTIES vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

5. Locatie
5.1 Afnemer zal er tijdig voor zorg dragen dat P&A PRODUCTIES de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

5.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van P&A PRODUCTIES zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van P&A PRODUCTIES en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.

5.3 Afnemer zal er voor zorg dragen dat P&A PRODUCTIES bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorg dragen voor voldoende assistentie en Security personeel.

5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarin P&A PRODUCTIES de Prestatie zal leveren.

5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat P&A PRODUCTIES de Prestatie kan leveren zonder dat P&A PRODUCTIES bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van P&A PRODUCTIES of door P&A PRODUCTIES ingeschakelde derden.

5.6 Afnemer zal er voor zorg dragen dat P&A PRODUCTIES direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. De op de Overeenkomst vermelde productietijden zijn bindend in verband met logistieke planningen. Extra wachturen voor personeel a Euro 50,00 /p/u worden doorbelast op nacalculatie.

5.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door P&A PRODUCTIES gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.

5.8 Afnemer zal controlemetings- en aardingsrapporten overleggen van eventuele -bij derden- ingehuurde aggregaten / generatoren.

5.9 Afnemer zal zorg dragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van P&A PRODUCTIES betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

5.10 De onverwachte, niet vooraf gemelde aanwezigheid van trappen resulteert in extra kosten voor Afnemer of het helemaal niet kunnen uitvoeren van de Prestatie.
2

6. Garantie
6.1 De door P&A PRODUCTIES aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.

6.2 Indien Afnemer P&A PRODUCTIES tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de
servicedienst van P&A PRODUCTIES op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.

6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de
kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

7. Aanvaarding en reclame
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten
zullen onmiddellijk schriftelijk aan P&A PRODUCTIES worden gemeld.

7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, dan wel nadat Afnemer deze
had kunnen constateren aan P&A PRODUCTIES te worden gemeld, zodat P&A PRODUCTIES in staat is ter plaatse de juistheid van de
betreffende klachten te onderzoeken.

7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt
de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

8. Gebruik van verhuurde/ter beschikking gestelde zaken
8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en
overeenkomstig de door P&A PRODUCTIES verschafte bedieningsvoorschriften en door P&A PRODUCTIES gegeven aanwijzingen.

8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van P&A PRODUCTIES verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te
verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of
onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P&A PRODUCTIES.

8.4 P&A PRODUCTIES heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer P&A
PRODUCTIES of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking
gestelde zaken zich bevinden.

8.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of
deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van P&A PRODUCTIES.

8.6 Verlichte dansvloeren worden uitsluitend gelegd en verlegd door onze mensen. Kosten van schade ontstaan als gevolg van het zelf verleggen
van dansvloeren worden verhaald op de Afnemer.

9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand
9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische
en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan P&A PRODUCTIES.

9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door P&A PRODUCTIES op een Locatie zullen worden
verwijderd, zal Afnemer er voor zorg dragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop P&A PRODUCTIES al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en
volledig heeft ontvangen.

9.4 Indien P&A PRODUCTIES Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering
c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de
kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.

10. Betalingen
10.1 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de factuur zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen uiterlijk 8 dagen voor
aanvang opdracht.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden nagezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te
voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de
buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door
Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door P&A PRODUCTIES te liquideren proceskosten.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is P&A PRODUCTIES gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

11.2 Als overmacht aan de zijde van P&A PRODUCTIES wordt tevens aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van P&A
PRODUCTIES en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of
vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door P&A PRODUCTIES of door hem
ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste
vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van P&A PRODUCTIES, diefstal van materialen
benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor P&A PRODUCTIES niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan
presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

11.3 In geval van overmacht heeft P&A PRODUCTIES het recht alle door P&A PRODUCTIES aan de Afnemer ter beschikking gestelde zaken
direct op te halen c.q. te doen ophalen.

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
12.1 In geval van verhuur van goederen door P&A PRODUCTIES aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar,
bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies, diefstal, waterschade, over- en onderspanning
of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke P&A PRODUCTIES lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert
na beëindiging van de verhuurperiode.

12.3 Afnemer verplicht zich – ten behoeve van P&A PRODUCTIES – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de
Prestatie van P&A PRODUCTIES verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek
dient Afnemer P&A PRODUCTIES een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met
het aantal dat door P&A PRODUCTIES aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende
deel. Afnemer zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door P&A PRODUCTIES in rekening gebracht – aan
P&A PRODUCTIES betalen.

12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of
overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van P&A PRODUCTIES op de Locatie.

12.6 Indien Afnemer, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met P&A PRODUCTIES aansprakelijk is
en P&A PRODUCTIES wordt door een derde aangesproken, zal Afnemer P&A PRODUCTIES volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

12.7 Indien P&A PRODUCTIES ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden
aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van P&A PRODUCTIES beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van P&A PRODUCTIES wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van P&A PRODUCTIES.

13. Verzuim en ontbinding
13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met P&A PRODUCTIES gesloten
Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is P&A PRODUCTIES gerechtigd uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder dat P&A PRODUCTIES tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de P&A PRODUCTIES verder toekomende rechten.

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel –
indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege
ontbonden zijn, tenzij P&A PRODUCTIES Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende
Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval P&A PRODUCTIES zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de P&A PRODUCTIES verder toekomende rechten.

13.3 P&A PRODUCTIES heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De
Afnemer zal alsdan alle door P&A PRODUCTIES gemaakte en nog te maken kosten aan P&A PRODUCTIES vergoeden.

13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van P&A PRODUCTIES op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer
gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft P&A PRODUCTIES het recht om de terreinen en
gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat P&A PRODUCTIES het recht heeft
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen
kennis te nemen.